Home

Art 81 din legea 303 2004

LEGE 303 28/06/2004 - Portal Legislati

Plata Indemnizatiei Judecatorilor Si Procurorilor

  1. OUG 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 12 decembrie 2012. I. Având în vedere faptul că, în prezent, există un număr mare de posturi vacante de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi.
  2. *) Intră în vigoare la data de 1 februarie 2013, conform articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 606 din 23.
  3. Art. 83^2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (1) Nu beneficiază de pensia de serviciu prevăzută la art. 82 și 83^1 și de indemnizația prevăzută la art. 81 judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor care.

LEGE 304 28/06/2004 - Portal Legislativ. LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (**republicată**) privind organizarea judiciară. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 13 septembrie 2005. **) Republicată în temeiul art. XIV al titlului XVI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției. 1 Parlamentul României - Lege nr. 304/2004 din 28 iunie 2004 Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară În vigoare de la 27 septembrie 2004 Consolidarea din data de 02 octombrie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 13 septembrie 2005 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 134/2005; OUG 50/2006; OU (2), art. 81 alin. (1) Potrivit art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, dreptul magistratului cu o vechime continuă în magistratură de 20 de ani de a beneficia de o indemnizaţie egală cu 7 indemnizaţii de încadrare lunare brute, care se impozitează potrivit legii, se naşte la momentul. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 27 mai 2019 *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 236/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 14 decembrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare

Prin Hotararea C.S.M. nr. 122 din 30 martie 2005 s-a dat o interpretare a continutului articoiuiui sus mentionat, in sensul ca vechimea continua in magistratura prevazuta Ia art. 81 al.1 din Legea 303/2004 {art. 80 alin.1, anterior republicarii), constituie perioada in care magistratul sau persoana asimilata acestuia, a indeplinit functiile. Legea nr. 303/2004 (republicata) privind statutul judecatorilor si procurorilor. Actualizata 2009 Actul include modificarile din urmatoarele acte: - O.U.G. nr. 100/2007 publicata in MOF nr. 684 din 08/10/2007 - Legea nr. 97/2008 publicata in MOF nr. 294 din 15/04/2008 - O.U.G. nr. 46/2008 publicata in MOF nr. 323 din 24/04/200

Pronunţarea unei hotărâri prealabile

Apelanta-reclamantă a susţinut că din art. 82 raportat la art. 86 din Legea nr. 303/2004 nu rezultă dacă, pentru vechimea în muncă realizată prin desfăşurarea de activităţi asimilate, implicit pentru desfăşurarea profesiei de avocat, ulterior ieşirii la pensie, se recunoaşte un efect parţial în privinţa recalculării pensiei DECIZIA nr. 454 din 24 iunie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, ale art. 60 alin A.Art. 71 din Legea nr. 303/2004 a fost abrogat de art. 83 lit. k) din Legea nr. 76/2012. 4.Vointa legiuitorului organic a fost de a da prevalenta dispozitiilor legale din codul de procedura civila, alegand sa abroge implicit orice prevedere contrara, chiar daca aceasta este cuprinsa intr-o norma speciala Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.60 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art.40 lit.i) din Legea nr.317/2004.

LEGE (R) 303 28/06/2004 - Portal Legislati

Art. 81 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare. 12. Art. 69 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecatoresti si al parchetelor de pe. Contestatorul şi-a precizat şi completat acţiunea solicitând anularea deciziei emise de intimată şi pe motiv că prin art. 81 - 85 din Legea nr. 303/2004 s-au instituit norme derogatorii de la dreptul comun în materie de dreptul de asigurări sociale, instituite prin Legea nr. 19/2000, astfel încât vechimea în magistratură, care.

Reactualizare pensie magistrat

Exemplul 2 referitor la aplicarea prevederilor art. 81 alin.(4) din Legea. nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare . O persoana îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei pentru limita de varsta în data de 1.12.2004 Art. 60 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr.242/2018: (1) Transferul judecătorilor și procurorilor de la o instanță la altă instanță sau de la un parchet la alt parchet ori la o instituție publică se aprobă, la cererea celor în cauză, de Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu.

Ordonanta de urgenta nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor Ordonanta de urgenta nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.) și art. 7 alin. (1), (2) și (3) din H.G. nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale. Norma metodologica din 18/10/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 979 din 03/11/2005 de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului. În M. Of. nr. 22 din 14 ianuarie 2020 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 43/2019 prin care s-a dezbătut sesizarea formulată de Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 83^2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor OUG 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Ordonanta de urgenta nr. 48/2013 Legea 55/2013 pentru aprobarea OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Lege nr. 55/201

Video: Art. 82 Magistraţii-asistenţi ai înaltei Curţi de Casaţie ..

LEGE nr.304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciar

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 31 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit Prin cererea adresată instanţei, reclamantul a solicitat,ca urmare a eliberării din funcţie prin pensionare , plata celor 7 indemnizaţii lunare brute de încadrare prevăzute de art.81 din Legea nr. 303/2004 în conformitate cu care , judecătorii şi procurorii cu vechime continuă în magistratură de 20 de ani beneficiază la data. (5) Dispoziţiile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, precum şi judecătorilor de la instanţele internaţionale

Prin Hotărârea C.S.M. nr. 122 din 30 martie 2005 s-a dat o interpretare a conţinutului articoiuiuî sus menţionat, în sensul că vechimea continuă în magistratură prevăzută Ia art. 81 al.1 din Legea 303/2004 {art. 80 alin.1, anterior republicării), constituie perioada în care magistratul sau persoana asimilată acestuia, a. în sisteme de alarmare a obliga iilor prev zute la art. 81-84 din anex ;-----Pct. 21^2 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 alart. I din din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor úi protec ia persoanelor, republicat , înfiin ate pân la data de 16 iunie 2012, se prorog pân. 13. În alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se referă la pensionarea la împlinirea vârstei de 60 de ani, se face referire la vechimea de cel puțin 25 de ani în funcția de procuror. 14. În condițiile în care însă alin Astfel, in opinia sa, se creeaza o situatie discriminatorie intre beneficiarii pensiilor de asigurari sociale de stat si beneficiarii pensiilor de serviciu prevazute de art. 103 din Legea nr. 92/1992, in vigoare la data stabilirii pensiei, respectiv art. 81 din Legea nr. 303/2004, in prezent in vigoare II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 283/2011 (#M17), în anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilităţile de transport prevăzute de art. 80 din Legea nr. 303/2004, republicată

Ordonanta de urgenta nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara; Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civil (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, avand in vedere dispozitiile art. 106 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste (1) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privin (1) Personalul auxiliar de specialitate funcţionează în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, organizate potrivit art. 116 - 118 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

(3) din Legea 304/2004 si ale art. 15 alin. (1) din Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor. Mai mult, inspectorii judiciari arata ca aceasta ar fi transferat de pe e-mailul institutiei pe e-mailul personal o serie de documente, inclusiv documente privind dosarul DIPI2 care permit identificarea unor persoane/situatii si dezvaluirea. (2), art. 3, art. 42-69, art. 91-1201 şi art. 121-1311 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 66 privind vechimea în magistratură necesară pentru.

Art. 85 Magistraţii-asistenţi ai înaltei Curţi de Casaţie ..

Art. 7 Incompatibilităţi şi interdicţii Legea 303 2004 ..

OUG 81/2012 pentru modificarea Legii nr

II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2012, termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. - art. 4 alin. (1) si 91 alin. (1) din Legea nr. 303/2004; - art. 62 alin. (3) din Legea nr. 304/2004; - art. 15 alin. (1) din Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor; -[art. 99 lit. m)] a transferat de pe e-mailul institutiei pe e-mailul personal o serie de documente, inclusiv documente privind dosarul DIPI2 care permit.

Prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr.36/21.07.2020 (emisa in temeiul art. 4 alin.1, lit. c, art. 8 1 , art.20, lit.l din O.U.G. nr.21/2004, al art. 4 si art. 11 alin.1 din Legea nr. 136/2020, al art. 2 si art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 94/2014), s-a certificat pandemia de Covid-19 declarata de OMS la data de. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei.

LEGE (R) 317 01/07/2004 - Portal Legislati

81. Dispozițiile art. 84 din Legea nr. 303/2004 reglementează două tipuri de pensii de urmaș, distingând în funcție de existența la data decesului judecătorului a dreptului acestuia la pensie de serviciu. Astfel, alin (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial nr. 826 din 13 septembrie 2005, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 81/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 837 din 12 decembrie 2012, care au urmatorul continut: Pot participa la concursul de promovare. Astfel, Înalta Curte a stabilit faptul că, în interpretarea şi aplicarea art. 83^2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004, dispoziţia legală menţionat În baza art. 519 Cod procedura civila, sesizeaza Înalta Curte de Casatie si Justitie în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la interpretarea dispozitiilor art. 83 indice 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, introdus prin Legea nr. 118/2014, din perspectiva aplicarii în timp, în sensul. t) din Regulamentul de ordine interioară al DNA, ale art. 4 alin. (1) şi 91 alin. (1) din Legea 303/2004, ale art. 62 alin. (3) din Legea 304/2004 şi ale art. 15 alin. (1) din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.52 alin.(3) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, exceptie ridicata de Silvia Tarna in Dosarul nr.1172/1/2013 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr.228D/2014 Astfel, legiuitorul a eliminat elementul de dubiu reprezentat de art. 30 din Legea nr. 303/2004 și a tranșat intenția sa normativă exprimată în varianta inițială a legii. Mai mult, nemaimenținându-se modificarea de la art. 30 alin. (1) și (2) din Legea nr. 303/2004, s-a eliminat și repetarea art. 25 din Legea nr. 303/2004 In conditiile art 2 din legea 304 din 2004 privind organizarea judiciara, instantele judecatoresti sunt judecatorii, tribunale , tribunalele specializate, curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie. Expresia de instanta, vizeaza situatia in care judecata are loc in primul grad de jurisdictie, fiind finalizata cu pronuntarea unei.

Decizie 73/AS/ din 27

De asemenea, se arată că legea pentru modificarea şi completarea Legii 303/2004 se modifică astfel: art I pct. 96 privind alineatul (7) al art. 57 din Legea 303/2004 va avea următorul cuprins: (7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegaţi, cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcţii de conducere, dispoziţiile alin Art. I. -Dupa articolul 83 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 83 2, cu urmatorul cuprins: Art. 83 2 Decizie de pensie emisa anterior eliberarii din functie. Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei de serviciu la data deschiderii drepturilor de pensie. Cerere de revocare a masurii de siguranta a obligarii la tratament medical.Instanta competenta sa solutioneze calea de atac

LEGE 304 28/06/2004 - Portal Legislati

Judecătorii și procurorii beneficiază de pensii speciale reglementate de legea 303/2004 Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază de pensii de serviciu. În 2014, trei parlamentari PSD și unul de la PC au inițiat un proiect de completare al legii nr. 567/2004 Amendamentul a fost propus de senatorul Şerban Nicolae la Legea 303/2004. pensiile speciale prevăzute art. 81 respectiv art. 82 nu pot fi cumulate cu alte pensii/indemnizaţii speciale/de serviciu. Rapoartele şi pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi făcute tot de Comisia specială condusă de Florin Iordache

- art. 81 alin 1 lit. t) din Regulamentul de ordine interioară al DNA; - art. 4 alin. (1) şi 91 alin. (1) din Legea nr. 303/2004; - art. 62 alin. (3) din Legea nr. 304/2004; - art. 15 alin. (1) din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor; 3. [art. 99 lit. m)] a transferat de pe e-mailul instituției pe e-mailul personal o. (3) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea, respectiv majoritatea voturilor membrilor prezenţi,secţia pentru judecători a consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. 1se aprobă regulamentul privind transferul.

TITLUL XVII Modificarea i completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul magistraŃilor ART. I Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 1 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul A se vedea art. 1011 din Legea nr. 287/2009 privind Ccdul civil, republicată. 5. La. LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303 Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care străinii al căror regim este reglementat prin Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 200 din momentul in care legea va intra in vigoare 1.Nu beneficiaza de pensie de serviciu si nici de indemnizatia prevazuta la art.81, judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti si asimilatii acestora condamnati definitiv in conditiile art. a intocmit un punct de vedere privind proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 303/2004.